You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Наемането на млади стажанти предоставя множество предимства, едно от които е постигането на по-висока икономическа активност. Също така се увеличава професионалното образование, заетостта и квалификацията им чрез активно включване на работодателите като страна в процеса. Но какъв всъщност е процесът за наемането на един стажант?

При провеждането на стаж с продължителност между 6 и 12 месеца е нужен стажантски договор. В него се определят отношенията между стажанта и работодателя, като е сключен съгласно изискванията на Кодекса на труда за необходимото съдържание на трудовите договори. Освен това в него се определя и размерът на възнаграждението, което стажантът ще получи за периода на стажуване. Възнаграждението се избира от работодателя, но то не може да бъде по-малко от определената минимална заплата за страната. Друго задължение на работодателя е и да наложи специално лице, което да бъде наставник на стажанта. То трябва да има писмено споразумение с работодателя за наставничеството и минимум 3 години трудов стаж или професионален опит от професията. В стажантския договор се уреждат условията при стажуването - процедурите по обучение; времетраенето на стаж; наставление - име и длъжност на наставника; по преглед и оценка на извършеното. Стажантът ползва всички права, които и работещите по трудово правоотношение имат. Стажантският договор бива прекратен при изтичането на договорения срок, като работодателят е задължен да издаде препоръка на стажанта, която да потвърждава резултатите от стажа и да му бъде от полза при кандидатстване за работа при други работодатели.

От друга страна, стажантските програми за летните месеци се различават от стажантските договори по Кодекса на труда. Те са с много по-кратък срок - 1-2 месеца, като работата при летните стажантски програми се регламентират със срочен трудов договор с кратък срок.

Разбира се, при сключване на трудов договор са необходими документи. При навършени 18 години е нужно да бъдат предоставени:

 • документ за самоличност, който бива върнат веднага
 • документ за придобито образование (диплома)
 • документ за трудов стаж (трудова книжка)
 • и документ за медицински преглед

За самото издаване на разрешение за работа на лица, ненавършили 18 години, необходимите документи се увеличават:

 1. Искане/молба от работодателя за получаване на разрешение за постъпване на работа.
 2. Длъжностна характеристика, в която е описана дейността за изпълнение на лицето.
 3. Карта на оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на работното място. Прилагат се с протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда. Трудовата медицина, с която работи компанията, би се ангажирала да ги изготви.
 4. Актуални протоколи от извършени контролни измервания на факторите на работната среда за работното място на лице.
 5. Списък с осигурени мерки за защита на здравето и безопасността на лицето.
 6. Списък с осигурените лични предпазни средства на лицето.
 7. Писмена декларация от родител, настойник или попечител, че е уведомен за възможните рискове в работата и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от работодателя за лицето.
 8. Медицинско удостоверение за постъпване на работа (копие, заверено "Вярно с оригинала").
 9. Медицинско заключение (копие, заверено "Вярно с оригинала") за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства – представя се от службата по трудова медицина на работодателя.
 10. Разпределението на работното време, като за лица под 18 години работното време не може да превишава 7ч. (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания).
 11. За всички лица, подлежащи на задължително основно обучение, и за лицата, продължаващи своето средно образование, следва да бъде представена и служебна бележка за началото и края на учебните занаятия от учебното заведение, където учи лицето (по време на учебната година).

Искането и придружаващите го документи се подават в Дирекция „Инспекция по труда” (Д ИТ) за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място, на което ще бъде назначено непълнолетното лице.

Начините за подаването на документите са два:

 1. На хартиен носител - документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.
 2. По електронен път - заявлението се попълва като онлайн приложение в информационната система на ИА ГИТ в частта „Услуги с използване на електронен подпис”. Описаните документи се сканират и прикачват към електронната бланка. Искане се подписва с валиден квалифициран електронен подпис и се предава по електронен път.

Заявителят е този, който посочва по какъв начин желае да получи решението на Д ИТ, а именно:

 • на място в деловодството (лично или от упълномощено лице) на Д ИТ
 • по пощата на посочен от заявителя адрес
 • по куриер за сметка на заявителя
 • подписано с електронен подпис на посочена от заявителя електр

Срокът на изпълнение е 7 дни. Срокът на валидност на разрешението е до прекратяване на договора, за който е издадено разрешението; до отнемане на разрешението от Д ИТ или до навършване на 18-годишна възраст на лицето.